Gesprekspartners
Sander Gerritsen Sander Gerritsen
Directeur, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen
Wilna Wind Wilna Wind
Directeur, NPCF

Werkvelden

Blommestein Groep is actief binnen het publieke domein. Zij verbindt bestuurders met een publieke taak met het oog op het realiseren van maatschapplijk rendement.

Arbeid
Werkvelden - Arbeid
De samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking zal in de toekomst een kwalitatieve en kwantitatieve discrepantie veroorzaken. Vergrijzing en ontgroening veroorzaken een grotere uitstroom dan instroom waardoor er kwantitatieve krapte ontstaat. Er zijn ook nog teveel mensen zonder startkwalificatie of verkeerde opleiding wat zorgt voor een kwalitatieve krapte. lees meer »

Gezondheidszorg
Werkvelden - Gezondheidszorg
De Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk en wordt geconfronteerd met een record aan bezuinigingen, torenhoge kosten, een groeiend personeelstekort en een zorgwekkende toename van het aantal medische missers. De noodzaak voor prestatieverbeteringen in de zorg is dringend en urgent! lees meer »

Jeugd
Werkvelden - Jeugd
Jeugd is hot. Jeugd is in! Onze samenleving is meer dan ooit op zoek naar de juiste manier om de jeugd een goed toekomstperspectief te bieden. Een veilige thuissituatie, een prettige leefomgeving, kwalitatief goed onderwijs met een reëel perspectief op een plaats op de arbeidsmarkt en goede zorg waar en wanneer nodig. lees meer »

Onderwijs
Werkvelden - Onderwijs
Versterking van de concurrentiekracht en productiviteit van de Nederlandse economie vraagt om het optimaal benutten van talent. Om de concurrentiekracht en productiviteit van de Nederlandse economie te versterken moet al het aanwezige talent worden benut. Het onderwijs is hiervoor natuurlijk dé aangewezen plek, maar lijkt vooralsnog niet in staat om de ontwikkeling van talent te vertalen naar een product dat naadloos aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. lees meer »

Openbaar Bestuur
Werkvelden - Openbaar Bestuur
De rol van de overheid in Nederland staat ter discussie. 'Anders sturen, beter presteren en minder regelen', dat is het adagium van het kabinet om de prestaties en dienstverlening van de overheid efficiënter en effectiever te maken. Het stapelen van beleid op beleid, zonder te kijken naar de uitvoering, behoort definitief tot de verleden tijd, althans dat is de papieren versie. Maar, verbetering van beleidsuitvoering is geen zaak van de overheid alleen. Vernieuwde allianties tussen de overheid en haar uitvoeringspartners zijn essentieel voor een slagvaardiger overheid. lees meer »

Senioren
Werkvelden - Senioren
Vergrijzing – al decennia voorzien maar pas recent hoog op de politieke en maatschappelijke agenda geplaatst – veroorzaakt naar verwachting verschuivingen in het sociale en economische prisma. De nieuwe generatie lijkt mondig te zijn, goed opgeleid en (financieel) onafhankelijk met als belangrijkste kenmerk: een populatie die door zijn omvang bepalend wordt in de samenleving. lees meer »

Veiligheid
Werkvelden - Veiligheid
Wie had een aantal jaren geleden kunnen bedenken dat het thema ‘veiligheid’ zo hoog op de landelijke én lokale beleidsagenda’s van bestuurlijk Nederland zou staan? In alle lagen van de maatschappij wordt inmiddels een sterke behoefte aan meer veiligheid gevoeld. Veiligheidsbeleid is een speerpunt van de politiek geworden dat zich vertaalt in verschillende initiatieven op nationaal en lokaal niveau. lees meer »

Verkeer en Ruimtelijke Ontwikkeling
Werkvelden - Verkeer en Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimte is schaars in Nederland en dat merken we vooral wanneer de vraag naar ruimte toeneemt om te werken, wonen of recreëren. Je zou haast kunnen spreken over een inrichtingsstrijd. Staat het platteland centraal of uitbreiding van de stad? Zetten we fors in op milieu of op economische ontwikkeling? Verbreden we de snelwegen of gaan we het spoor intensiever gebruiken? Is er ruimte voor de rivier of verhogen we de dijken? lees meer »

Wijk, Stad en Regio
Werkvelden - Wijk, Stad en Regio
Mensen bewegen zich in hun wijk, stad of regio en voelen zich daar vaak het meest mee verbonden. Niet voor niets focust de aandacht van de overheid zich op de krachtwijk of de dorpskern. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van wijk stad en regio liggen bij de decentrale overheden die het dichtst bij de burger staan. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat fysieke en sociale ontwikkelingen hand in hand gaan. lees meer »